Tag Archives: Oslo

Oslo Høyres program

Da er det valgår igjen. Valgdagen er mandag 12. september og partiene er i sluttfasen med kommunevalgprogrammene. Oslo Høyre vedtar sitt program på årsmøtet i Høyres hus 28. og 29. januar.

Programkomiteen har nå avsluttet sitt arbeide med programutkastet og det er lagt ut på Oslo Høyres hjemmesider. Der står også prosessen frem til ferdig vedtatt program beskrevet.

Jeg synes komiteen har gjort et godt arbeid med programmet. Her er noen av mange gode forslag jeg synes det er verdt å trekke frem:

 • Obligatorisk avsluttende eksamen i alle fag for å øke læringstrykket og motivere til økt innsats.
 • Tilby utenlandsstipend til elever som utmerker seg i den vdg. skolen.
 • Gjennomføre kompetansekartlegging blant lærerne i Osloskolen og tilby målrettet etterutdanning.
 • Videreutvikle satsingen på profesjonell skoleledelse.
 • Samarbeide med Innovasjon Norge for å selge Oslo internasjonalt som et sted å etablere næringsvirksomhet og som attraktiv møtearena.
 • Si nei til alle former for eiendomsskatt og sikre lave kommunale avgifter.
 • Sørge for raskre saksbehandling og forenkle det kommunale regelverket.
 • Måle kommunale virksomheters resultater og sørge for at beste praksis blir tatt i bruk i hele kommunen.
 • Videreutvikle Oslo som musikkhovedstad.
 • Ta initaitiv til etableringen av et toppkulturgymnas.
 • Ha aktivt, synlig politi i Oslos gater
 • Nulltoleranse for hverdagskriminalitet.
 • Fjerne den åpenlyse omsetningen av narkotika i Oslo sentrum.
 • Gjeninnføre forbudet mot tigging.
 • Sørge for at sjøtransport i større grad tas i bruk som en del av Oslos kollektivnett.
 • Flere parkeringsplasser inn i p-hus og underjordiske garasjeanlegg.
 • At det legges til rette for flere boliger og mer liv i Kvadraturen.
 • Ruste opp Grønlandsleiret, Grønland og Vaterlandsparken.
 • Å innføre aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere.
 • At barneværnet skal sørge for at utsatte barn og familier får bistand fra barnevernet i en tidlig fase.
 • Opprette kontakt med bostedskommunen til rusmisbrukere som oppholder seg i Oslo med tanke på å sende disse hjem.
 • Styrke brukerorienteringen i hjemmetjenestene for eldre.
 • At alle som ønsker det skal få enkeltrom på sykehjem.
 • At det skal være tilbud om institusjonsplasser for utskrivningsklare sykehuspasienter, som alternativ til hjemmerehabilitering.

Les også: Høyre landets største parti i ny måling

Søppel i Oslo

I utkastet til program for neste periode sier Oslo Høyre at vi skal gå inn for nulltoleranse mot forsøpling.
Det er en god ide. Å sikre en ren og trygg by er etter min mening noe av det viktigste Oslos politikere kan beskjeftige seg med.
Dessverre har Oslo et stort søppelproblem. Byer med langt færre ressurser klarer å sikre et forsvarlig renhold. Både i sentrum, i parker og på strendene i Oslo ser det ut som en svinesti på travle dager. Dette MÅ det være mulig å gjøre noe med.
Ja, vi bør alle rydde opp etter oss, men nulltolleransen må både gjelde den enkeltes forsøpling og det at søppel blir liggende uten at ansvarlig etat sørger for rydding.

Pushwagners eget galleri

Pushwagner: "Getting Up"

Kunstnere skal lide litt, sier klisjeen. Mange kunstnere har også faktisk opplevd solskinn på toppen og mørket i dypet av dalen. Hariton Pushwagner, eller Terje Brofoss som han egentlig heter, er en kunstner som virkelig har gjennomlevd mer motgang enn de fleste.

Pushwagner har bokstavlig talt vært i rennesteinen. Nå, i en alder av 70, ser det endelig ut til at lykken igjen smiler til «Push». I 2008 opplevde han blant annet å få stor anerkjennelse på kunstbiennalene i Berlin og Sydney. Det siste året har han, ifølge egen uttalelse til VG, solgt kunst for over 6 millioner kroner. I forrige uke åpnet han ny utstilling i eget galleri på Tjuvholmen, den nye bydelen som nærmest stiger opp av fjorden ved Aker Brygge. Mange av de 30 bildene i denne utstillingen har Pushwagners egen, tildels traumatiske, barndom som tema.

Bruker 145 millioner på damer

Dagens Næringsliv melder i dag at eiendomsinvestor Christian Ringnes selger aksjer for 145 millioner kroner i Victoria Eiendom. Pengene skal brukes på den planlagte skulpturparken ved Ekebergrestauranten i Oslo.

Ringnes har lenge jobbet med planene for en «skulpturpark til kvinnens pris» i området rundt den berømte funkisrestauranten. Ringnes håper ifølge DN at parken kan åpne i 2012 og at den da vil romme kvinneskulpturer for minst 100 millioner kroner. Det meste av pengene fra dette aksjesalget vil gå til infrastruktur i området (restaurering av stier, vannanlegg, belysning m.v) men 30 millioner stilles også til rådighet for det kunstfaglige utvalget i denne omgang.

Det ER en skulptur

Christian Ringnes har lenge vært en raus og aktiv bidragsyter til Oslos kulturliv. Tidligere har han blant annet gitt byen «Påfuglfontenen» ved Nasjonalteaterets stasjon og fontenen «Christian IVs hanske» på Christiania torv. Restaureringen av Ekebergrestauranten og et av Oslos flotteste funkisbygg er i seg selv en stor gave til landets hovedstad. Småflaskemuseet i Kirkegaten er et annet artig innslag.

Forholdet mellom private og offentlige aktører i kunstsektoren er et av de interessante spørsmålene Oslo Høyres kulturutvalg er opptatt av frem mot kommunevalget neste år. Christian Ringnes er etter min oppfatning et av de beste eksemplene på at private aktører kan spille en viktig og positiv rolle i finansiering og formidling av kunst og kultur.

Kulturpolitikk for Oslo?

Oslo Høyre har nedsatt flere utvalg som skal bistå i arbeidet med nytt program for perioden 2011-2015. Jeg skal være med i et av disse – kulturutvalget – og ønsker meg forslag og innspill fra alle som har synspunkter på hvilken kulturpolitikk som bør føres i hovedstaden.

Dette er noen av spørsmålene jeg er opptatt av:

 • Hva bør være siktemålet med en god liberal-konservativ kulturpolitikk?
 • Hvor langt skal kommunen gå i å støtte konkrete kulturuttrykk og kulturinstitusjoner?
 • Hvordan bør kulturen i Oslo finansieres?
 • Som på alle områder må det prioriteres. Hva skal styre kommunens prioriteringer på kulturområdet?
 • Hva er Oslos viktigste kulturinstitusjoner? Hvilken rolle skal kommunen spille overfor disse?
 • Hva er mest prekært å få gjort noe med i Oslokulturen?
 • Hva bør være visjonen for kulturbyen Oslo, på kort og lang sikt?
 • Har du konkrete ideer som kan og bør realiseres i løpet av neste periode?

Det kan være nyttig å lese Oslo Høyres program for inneværende periode. Kulturavsnittet finner du på s. 7.

Norsk film gjør det bra på Berlin-festivalen. Er Oslo filmhovedstaden?

Kulturetaten i Oslo kommune finner du her.

Vinterkveld på Vålerenga

Det er kaldt i landet – også i Oslo.

Men, hvis man våger seg ut, er det mulig å fange inn fine motiver en kald januarkveld:

Vakker utsikt fra Vålerenga kirke

Småhus i Vålerenggata

Bensin på Enga? "Det er Shell, det."

Vålerenga kirke

Hvit jul ved Adventkirken, Akersgaten 74

2. juledag 2009