Tag Archives: Valg 2011

Ikke sleng Fabian!

Hvis du vil at Fabian Stang fortsatt skal være ordfører i Oslo, er det bare en ting å gjøre. Du må stemme Høyre.

Det er selvfølgelig hyggelig at Fabian får flest mulig personstemmer. Det fortjener han etter flott innsats for hovedstaden gjennom fire år. Personstemmer gis ved å krysse kandidater på den listen man bruker eller ved å føre opp navn fra at annen liste – såkalte slengere. Men, det er altså ikke antall personstemmer som avgjør hvem som blir ordfører i Oslo. Ordføreren velges av bystyret. Derfor er det bare en sterkest mulig Høyre-gruppe som kan sikre at ordføreren fortsatt heter Fabian Stang.

I perioden som har gått har Fabian vist at han bryr seg om hele Oslo. Da terroren rammet, stod han frem som en sterk og samlende ordfører for hele byen. Her følger han i den stolte arven etter samlende Høyre-ordførere som Rolf Stranger, Albert Nordengen og Per Ditlev-Simonsen.

Hvis du vil ha fire nye år med Fabian som byens ordfører må du altså stemme på det eneste partiet som har han øverst på sin liste. De andre partiene har andre ordørerkandidater. Godt valg!

Reklame

Oslo Høyres liste

Som nevnt lå det mandag an til å bli en spennende kveld i Høyres hus, i forbindelse med nominasjonen i Oslo Høyre. Det ble det.

På forhånd var det knyttet størst spenning til plass nummer 10, den siste av de forhåndskumulerte plassene, hvor innstillingen var delt mellom Øystein Sundein og Julie Voldberg. Øystein vant med solid margin, men det er for negativt å si at Julie ble «vraket». Sannheten at i valget mellom to gode kandidater ble Øystein valgt. Slik er demokratiet.

Av andre resultater fra nominasjonsmøtet er det verdt å merke seg at de to forhåndskumulerte kandidatene med minoritetsbakgrunn, Saida Begum og Mudassar Kapur, begge ble valgt ved akklamasjon. Aamir Sheikh, som ikke lykkes i å kjempe seg inn på listen, er forståelig nok skuffet, mens Mertefe Bartinlioglu som heller ikke var foreslått fra komiteen, til slutt klarte å bli nominert.

Sammen med nevnte, nominerte kandidater er vi mange flere som ble nominert uten særlig dramatikk og som ser frem til en spennende valgkamp.

Den endelige listen med tilsammen 65 kandidater finner du her.

Spennende nominasjon i Oslo

Rådhuset

Før nominasjonsmøtet i Oslo Høyre, der listen til høstens bystyrevalg skal spikres, er vi nok mange spente kandidater. Aller størst er nok spenningen blant de som er innstilt som, eller håper å bli, forhåndskumulerte.

Nominasjonskomiteens foreslåtte liste inneholder 65 navn. Dette er det maksimale antall Oslo Høyres liste kan inneholde (bystyrets 59 medlemmer + 6).

Det eneste som er sikkert er at det blir kamp om tiendeplassen på listen. Dette er den siste av de forhåndskumulerte plassene og her er innstillingen fra komiteen delt. Flertallet ønsker Julie Voldberg, men mindretallet går for Øystein Sundelin. Ingen tør nok i dag spå utfallet på denne plassen. Det ligger an til en meget jevn avstemning. Det går også rykter om at flere kan melde seg på i kampen om denne eller en av de andre forhåndskumulerte plassene. Navn som nevnes er Carl Christian Blich, Per-Trygve Hoff og Herman Kopp – alle erfarne og dyktige politikere fra Vestre Aker Høyre.

Det var over 100 kandidater som hadde sagt seg villige til å stå på Oslo Høyres liste. Det er med andre ord mange flere enn de 65 som som gjerne skulle ha stått på listen. Det er derfor grunn til å vente seg en lang kveld med spennende voteringer i Høyres hus. Aamir Sheikh og Mertefe Bartinlioglu, som i dag er medlemmer av Høyres bystyregruppe, er begge vraket av nominasjonskomiteen. Det er ikke premie for å tippe at både disse og andre vil gjøre ivrige forsøk på å kjempe seg inn på listen.

Oslo Høyres eldregaranti

Denne helgen har Oslo Høyre gjennomført et godt årsmøte. Hovedsaken var å vedta program for perioden 2011 til 2015. Oslo Høyres Representantskap viste seg igjen å fungere som et godt politisk verksted og vedtok et veldig godt program å gå til valg på.

Noe av det viktigste

Jeg har tidligere løftet frem noen av de forslagene i programutkastet jeg likte best; som å etablere et toppkulturgymnas, gjeninnføre forbudet mot tigging og nei til alle former for eiendomskatt.

Jeg håper selv å bli nominert som kandidat til bystyret ved årets valg, og jeg har «det viktigste først» som stikkord for eget kandidatur. Som politikere må vi våge å prioritere, og vi må gjøre det viktigste først. Etter min mening er en god eldrepolitikk noe av det viktigste. Derfor støtter jeg helhjertet to forslag i Oslo Høyres program spesielt knyttet til dette området: at alle som ønsker det skal få enkeltrom på sykehjem og at det skal være tilbud om institusjonsplasser til utskrivningsklare sykehuspasienter.

Eldregaranti

I forbindelse med helgens programbehandling hadde ordfører Fabian Stang og byrådsleder Stian Berger Røsland fremmet flere konkrete programpunkter under overskriften «Oslo Høyres eldregaranti». De fleste av disse punktene ble vedtatt, og jeg gjengir noen av dem her:

 • Det bygges nye sykehjemsplasser, så ingen ufrivillig plasseres på enkeltrom
 • Sykehjemshverdagen skal styres av beboeren
 • Alle som behandler søknader om sykehjemsplass skal møte søkeren personlig, dersom avslag vurderes
 • Sykehjemsleger og sykehusleger skal lønnes like godt
 • Alle søknader som sykehjemsplass skal behandles innen 3 uker og klagesaker behandles innen 2 uker.
 • Det opprettes universitetssykehjem

Arbeidsuhell i Representantskapet?

Et av de, etter min mening, aller beste forslagene i «eldregarantien» var at alle over 90 år, som selv ønsker det, skal kunne skrive seg inn på et sykehjem. Dessverre ble ikke dette vedtatt. Det var sterkt beklagelig, og jeg velger å tro at det var et arbeidsuhell som skjedde ved en kombinasjon av en vel ivrig dirigent og en forsamling som ikke var helt våken. Å stemme ned dette var håpløst. Et parti som Høyre bør kunne ha såpass tillitt til den enkelte at når en 90-åring faktisk vil på sykehjem (noe jeg ikke tror er normalen) så skyldes dette et reelt, opplevd behov. Like ille var det at Representantskapet påførte byens fremste tillitsvalgte et helt unødvendig nederlag. I lørdagens utgave av Aftenposten ble forslaget lansert av Stang og Berger Røsland i et stort tosides oppslag. Da burde Representantskapet ha meget gode grunner for å stemme forslaget ned. Det kan jeg ikke se at de hadde.

Tross denne lille tabben, har Oslo Høyre altså vedtatt et meget godt program, så nå kan valgkampen godt begynne for alvor. Så snart programmet er ferdig redigert blir det helt sikkert å finne på Oslo Høyres hjemmesider.

Oslo Høyres program

Da er det valgår igjen. Valgdagen er mandag 12. september og partiene er i sluttfasen med kommunevalgprogrammene. Oslo Høyre vedtar sitt program på årsmøtet i Høyres hus 28. og 29. januar.

Programkomiteen har nå avsluttet sitt arbeide med programutkastet og det er lagt ut på Oslo Høyres hjemmesider. Der står også prosessen frem til ferdig vedtatt program beskrevet.

Jeg synes komiteen har gjort et godt arbeid med programmet. Her er noen av mange gode forslag jeg synes det er verdt å trekke frem:

 • Obligatorisk avsluttende eksamen i alle fag for å øke læringstrykket og motivere til økt innsats.
 • Tilby utenlandsstipend til elever som utmerker seg i den vdg. skolen.
 • Gjennomføre kompetansekartlegging blant lærerne i Osloskolen og tilby målrettet etterutdanning.
 • Videreutvikle satsingen på profesjonell skoleledelse.
 • Samarbeide med Innovasjon Norge for å selge Oslo internasjonalt som et sted å etablere næringsvirksomhet og som attraktiv møtearena.
 • Si nei til alle former for eiendomsskatt og sikre lave kommunale avgifter.
 • Sørge for raskre saksbehandling og forenkle det kommunale regelverket.
 • Måle kommunale virksomheters resultater og sørge for at beste praksis blir tatt i bruk i hele kommunen.
 • Videreutvikle Oslo som musikkhovedstad.
 • Ta initaitiv til etableringen av et toppkulturgymnas.
 • Ha aktivt, synlig politi i Oslos gater
 • Nulltoleranse for hverdagskriminalitet.
 • Fjerne den åpenlyse omsetningen av narkotika i Oslo sentrum.
 • Gjeninnføre forbudet mot tigging.
 • Sørge for at sjøtransport i større grad tas i bruk som en del av Oslos kollektivnett.
 • Flere parkeringsplasser inn i p-hus og underjordiske garasjeanlegg.
 • At det legges til rette for flere boliger og mer liv i Kvadraturen.
 • Ruste opp Grønlandsleiret, Grønland og Vaterlandsparken.
 • Å innføre aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere.
 • At barneværnet skal sørge for at utsatte barn og familier får bistand fra barnevernet i en tidlig fase.
 • Opprette kontakt med bostedskommunen til rusmisbrukere som oppholder seg i Oslo med tanke på å sende disse hjem.
 • Styrke brukerorienteringen i hjemmetjenestene for eldre.
 • At alle som ønsker det skal få enkeltrom på sykehjem.
 • At det skal være tilbud om institusjonsplasser for utskrivningsklare sykehuspasienter, som alternativ til hjemmerehabilitering.

Les også: Høyre landets største parti i ny måling

Søppel i Oslo

I utkastet til program for neste periode sier Oslo Høyre at vi skal gå inn for nulltoleranse mot forsøpling.
Det er en god ide. Å sikre en ren og trygg by er etter min mening noe av det viktigste Oslos politikere kan beskjeftige seg med.
Dessverre har Oslo et stort søppelproblem. Byer med langt færre ressurser klarer å sikre et forsvarlig renhold. Både i sentrum, i parker og på strendene i Oslo ser det ut som en svinesti på travle dager. Dette MÅ det være mulig å gjøre noe med.
Ja, vi bør alle rydde opp etter oss, men nulltolleransen må både gjelde den enkeltes forsøpling og det at søppel blir liggende uten at ansvarlig etat sørger for rydding.