Category Archives: Høyres program

Søppel i Oslo

I utkastet til program for neste periode sier Oslo Høyre at vi skal gå inn for nulltoleranse mot forsøpling.
Det er en god ide. Å sikre en ren og trygg by er etter min mening noe av det viktigste Oslos politikere kan beskjeftige seg med.
Dessverre har Oslo et stort søppelproblem. Byer med langt færre ressurser klarer å sikre et forsvarlig renhold. Både i sentrum, i parker og på strendene i Oslo ser det ut som en svinesti på travle dager. Dette MÅ det være mulig å gjøre noe med.
Ja, vi bør alle rydde opp etter oss, men nulltolleransen må både gjelde den enkeltes forsøpling og det at søppel blir liggende uten at ansvarlig etat sørger for rydding.

Reklame

Kulturpolitikk for Oslo?

Oslo Høyre har nedsatt flere utvalg som skal bistå i arbeidet med nytt program for perioden 2011-2015. Jeg skal være med i et av disse – kulturutvalget – og ønsker meg forslag og innspill fra alle som har synspunkter på hvilken kulturpolitikk som bør føres i hovedstaden.

Dette er noen av spørsmålene jeg er opptatt av:

 • Hva bør være siktemålet med en god liberal-konservativ kulturpolitikk?
 • Hvor langt skal kommunen gå i å støtte konkrete kulturuttrykk og kulturinstitusjoner?
 • Hvordan bør kulturen i Oslo finansieres?
 • Som på alle områder må det prioriteres. Hva skal styre kommunens prioriteringer på kulturområdet?
 • Hva er Oslos viktigste kulturinstitusjoner? Hvilken rolle skal kommunen spille overfor disse?
 • Hva er mest prekært å få gjort noe med i Oslokulturen?
 • Hva bør være visjonen for kulturbyen Oslo, på kort og lang sikt?
 • Har du konkrete ideer som kan og bør realiseres i løpet av neste periode?

Det kan være nyttig å lese Oslo Høyres program for inneværende periode. Kulturavsnittet finner du på s. 7.

Norsk film gjør det bra på Berlin-festivalen. Er Oslo filmhovedstaden?

Kulturetaten i Oslo kommune finner du her.

Eiendomsskatt? Ring 800 200 90

Huseiernes Landsforbund mener at eiendomsskatten er dypt urimelig og at den treffer usosialt.

Ved å ringe 800 200 90 kan du høre Adm.dir Peter Batta utdype sine synspunkter. Det er gratis å ringe.

PS: I Høyres program står det at Høyre er mot eiendomsskatt og arbeider for at den ikke skal innføres i kommunene. I kommuner som har eiendomsskatt, vil Høyre arbeide for at den trappes ned og avvikles.

Bedre veier = trygt hjem fra ferie

I disse dager kjører tusenvis av norske familier hjem fra ferie. Jeg tror alle vil gi Høyre rett i at Norge trenger bedre og tryggere veier. Samferdsel er en av Høyres tre hovedsaker i denne valgkampen.

World Economic Forum har vurdert veistandarden i 134 land basert på internasjonale standarder. Norge plasseres i denne denne rangeringen på en middelmådig 48 plass. Mer dramatisk er det at over 200 mennesker blir drept og over 11.000 blir skadd i trafikkulykker i Norge hvert år.

Høyre vil blant annet:

 • Igangsette 3-5 store veiprosjekter hvert år i samarbeid med private aktører (OPS – Offentlig-privat samarbeid)
 • Bruke 84 mrd de neste 10 årene på nye riksveier for å redusere kø, kaos og ulykker
 • Ha vedlikeholdsfond på 50 mrd til forbedring av veier og jernbane.

PS: Stadig flere bruker GPS bilnavigatorer for å finne frem på ferie. Her har VG testet noen av de nyeste modellene.

Høyres kirkepolitikk

Roma 07 062

Ja, Høyre har en kirkepolitikk også.

Kap. 3.5 i Høyres program heter «Kirke, tro og livssyn.»  I innledningen heter det at «Høyres mål er at alle skal få utøve sin tro og sitt livssyn fritt og åpent. Det viktigste er å styrke Kirkens og andre tros- og livssynssamfunns rett til å styre seg selv. Høyre støtter et religiøst mangfold og legger til grunn at alle tros- og livssynssamfunn skal respekteres.»

Her følger konkrete handlingspunkter i dette kapittelet:

For å støtte  Kirken og andre trossamfunn vil Høyre:

 • videreføre støtten til trosopplæring.
 • at staten skal ta et medansvar for vedlikehold av kirkebygg av nasjonal betydning.
 • sikre et tilstrekkelig antall prestestillinger i Kirken
 • sikre midler til å bygge opp under det demokratiet som ligger i den nylig vedtatte kirkeordningen.
 • holde fast ved at Opplysningsvesenets fond (OVF), som bestyrer Kirkens eiendommer,  er Den norske kirkens fond. Fondet må ikke tappes av staten.
 • videreføre støtten til tros- og livssynssamfunn

Høyres mediepolitikk

 skann0009

Høyres program for perioden 2009 til 2013 ble vedtatt på landsmøtet i mai. I programmet slås det fast at mediepolitikken må sikre ytringsfriheten og en bred offentlig debatt. Å fjerne tv-lisensen er et av programpunktene.

I kapittelet om kunst, kultur, språk og medier i Høyres program heter det videre at mediepolitikken også er sentral i det å utvikle språket og den kulturelle tilhørigheten. Høyre mener at vi er tjent med et samfunn hvor nasjonale, regionale og lokale medier tilsammen gir et bredt og mangfoldig medietilbud. Høyre arbeider også for «åpne nett» der innholdsleverandørene ikke blir silt ut av nettleverandørene.

Ifølge programmet vil Høyre gjøre følgende for å sikre mediemangfoldet (ikke ordrette sitat):

 • lempe på medieeierskapslovens bestemmelser, særlig mht lokale og regionale begrensninger
 • avskaffe tv-lisensen og la NRK finansieres over statsbudsjettet
 • å åpne alle nett for ulike innholdsleverandører
 • videreføre digitaliseringen på medieområdet
 • overføre Medietilsynets oppgaver til Konkurransetilsynet
 • sikre opphavsrettigheter til åndsverk
 • tillate politisk tv-reklame
 • legge om og redusere pressestøtten